Bouwen voor Alblasserdammers!

In ons dorp worden er de komende jaren behoorlijk wat woningbouwplannen in gang gezet. Er is ook ontzettend veel behoefte aan woningen voor onze jeugd, starters en ouderen die een meer passende woning willen.

Bouwen voor Alblasserdammers!

In ons dorp worden er de komende jaren behoorlijk wat woningbouwplannen in gang gezet. Er is ook ontzettend veel behoefte aan woningen voor onze jeugd, starters en ouderen die een meer passende woning willen. Zoals vaak staat inschrijving op die nieuwbouw van koopwoningen of huurwoningen voor iedereen open. Dat betekent dat u als inwoner van Alblasserdam vaak achter het net vist. Om dit te veranderen heeft de VVD een motie ingediend om Alblasserdammers voorrang te geven bij nieuwbouwprojecten. Hoe? Door bijvoorbeeld inschrijving de eerste 3 weken alleen voor Alblasserdammers open te stellen. De gehele raad stond hier achter! 


MOTIE:

Motie toewijzing nieuwbouwwoningen aan Alblasserdammers.

1. Ieder lid van de raad kan ter vergadering een motie indienen.

2. Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend.

3. De behandeling van een motie over een aanhangig onderwerp of voorstel vindt tegelijk met de beraadslaging over dat onderwerp of voorstel plaats.

4. De behandeling van een motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp vindt plaats nadat alle op de agenda voorkomende onderwerpen zijn behandeld.

 

Vergadering: Raadsvergadering 28 september 2021

Onderwerp: toewijzing nieuwbouwwoningen aan Alblasserdammers

De raad van de gemeente Alblasserdam in vergadering bijeen op 31 maart 2020

gehoord de beraadslaging

Overwegende dat:

Er een forse krapte op de woningmarkt is waardoor onze inwoners moeilijk aan een woning kunnen komen

Dit geldt voor zowel koop- als huurwoningen

Zeker voor de starters het op dit moment bijna onmogelijk is om een eigen woning te kopen

Er de nodige woningbouwprojecten in Alblasserdam dit najaar of komend jaar in ontwikkeling komen

Met de projectontwikkelaars of woningbouwcorporatie nog afspraken over ontwikkeling e.d. gemaakt moeten worden


Is van mening dat:

Dat onze eigen inwoners mee moeten kunnen profiteren van het aanbod aan nieuwbouwwoningen in Alblasserdam

Dat dit de doorstroom van zowel koop- als huurwoningen in ons dorp bevordert

Daardoor nog meer Alblasserdamse inwoners, waaronder ook starters, een grotere kans krijgen op een betaalbare huur- of koopwoning

Dit te bereiken is door voor koop- en huurwoningen de eerste drie weken van inschrijving alleen voor Alblasserdamse inwoners open te stellen


Roept het college op:

Om bij de lopende en in ontwikkeling komende woningbouwprojecten met de ontwikkelaar of woningcorporatie te bedingen dat Alblasserdam voorrang krijgen bij de toewijzing van woningen.


en gaat over tot de orde van de dag.


Ondertekening en naam:


VVD

J.M. (Arjan) Dekker