Motie zelfbewoningsplicht

Motie zelfbewoningsplicht VVD

De gemeenteraad van Alblasserdam bijeen op 30 november 2021  

 

gehoord de beraadslaging; 

Overwegende:

 

- dat de wooncrisis ook in Alblasserdam tot gevolg heeft dat er een tekort is aan (betaalbare) woningen in nagenoeg elk segment,

- dat het gebrek aan (betaalbare) woningen in ons dorp tot gevolg heeft dat ouderen geen andere keus hebben dan te blijven wonen in huizen die feitelijk niet meer passen en jongeren als starter op de woningmarkt geen mogelijkheden hebben zich zelfstandig te vestigen of hiervoor ons dorp moeten verlaten,

- dat de wooncrisis schrijnende situaties met zich meebrengt en om onorthodoxe maatregelen en ingrijpen vraagt,

- dat de raad hiervoor al eerder unaniem een motie heeft gesteund om eigen inwoners voorrang te geven bij nieuwbouwprojecten,

- dat nieuwbouwplannen naar verwachting slechts voor een deel een oplossing voor de schaarste aan woningen zullen bieden en dit dus ook om maatregelen vraagt ten aanzien van de bestaande woningvoorraad in ons dorp,

- dat het opkopen en verhuren van (nieuwe en bestaande) woningen normaliter een volstrekt legitieme activiteit is en ook in een behoefte op de markt voorziet,

- dat bij de huidige schaarste op de woningmarkt het opkopen en verhuren van woningen de prijzen verder opdrijft en daarmee bijdraagt aan het tekort aan betaalbare en beschikbare woningen,  

- dat al meerdere omliggende gemeenten ter voorkoming hiervan een zelfbewoningsplicht hebben ingevoerd,

- dat het gebrek aan betaalbare woningen en voorkoming van het ‘waterbedeffect’ nu snel handelen vraagt,


Verzoekt het college:

- zo snel mogelijk met een raadsvoorstel te komen voor het instellen van zelfbewoningsplicht voor bestaande- en nieuwbouwwoningen in Alblasserdam met een WOZ waarde tot 400 000 euro 

- te doen onderzoeken welke ontwikkelingen er spelen rondom onze huidige woningvoorraad (opkopen-verhuren, leegstand, spookbewoning, speculatie, splitsing/verkamering, dubbele bewoning /kangaroe bewoning etc ) 

- waar nodig op basis van bovenstaand onderzoek ook andere aanvullende maatregelen voor te stellen die bijdragen aan het vergroten van de kansen voor eigen inwoners in het verkrijgen van een woning.


En gaat over tot de orde van de dag.


Herman Verweij, fractievoorzitter VVD Alblasserdam